Veranderingen 2020

Tarief box 1

Het inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 (versneld) beperkt tot twee schijven: een (gecombineerd) basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro. Vanaf 2021 is het (gecombineerd) basistarief 37,10 procent en blijft het toptarief 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot uiteindelijk 5.000 euro in 2028: acht stappen van 250 euro en één laatste stap van 280 euro. Daarmee komt de zelfstandigenaftrek in 2020 uit op 7.030 euro.

Hypotheekrenteaftrek

Het maximale aftrektarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 verder afgebouwd naar 46 procent. Per jaar wordt de maximale hypotheekrenteaftrek met drie procentpunt afgebouwd naar uiteindelijk het basistarief van 37,10 procent in 2023.

Tarief box 2

Het box 2-tarief gaat omhoog naar 26,25 procent. In 2021 wordt het box 2-tarief 26,9 procent.

Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting wordt additioneel verhoogd en bouwt vanaf een inkomen van 20.711 euro stapsgewijs sneller af. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2020 2.711 euro en in 2021 2.801 euro (in 2019 2.477 euro). 

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 3.819 euro (in 2019 3.399 euro).

Tarief  VPB

Het vennootschapsbelastingtarief over de eerste 200.000 euro daalt naar 16,5 procent. Het tarief voor de winst boven 200.000 euro blijft per 1 januari 2020 echter 25 procent ondanks dat vorig jaar is bepaald dat het toptarief zou dalen naar 22,55 procent. Per 1 januari 2021 gaat het toptarief wel dalen, maar slechts naar 21,7 procent in plaats van 20,5 procent. De daling van het tarief over de eerste 200.000 euro winst blijft ongemoeid (naar 16,5 procent in 2020 en 15 procent in 2021).

De nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw

De al eerder aangekondigde vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) wordt van kracht. Een ondernemer kan onder voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van btw bij een omzet die per kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. De nieuwe KOR is niet langer beperkt tot natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, maar staat open voor alle btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en aan de voorwaarden voldoen. Nederlandse ondernemers die btw berekenen over de winstmarge (wederverkopers), moeten voor toepassing van de nieuwe KOR niet slechts de belaste marge maar de totaal ontvangen bedragen in aanmerking nemen.

Bijtellingspercentage elektrische auto

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. De bijtelling wordt vervolgens verhoogd naar 12 procent over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde in 2021, 16 procent in 2022 en 17 procent in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 22 procent, gelijk aan een conventionele auto. Het gaat hier uiteraard om auto’s die in 2020 (of later) voor het eerst op kenteken gezet worden (eerste registratie). Deze wijzigingen komen voort uit het Klimaatakkoord. 

VPB: vanaf 2019 beperking verrekening verliezen

De voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt van 9 jaar naar 6 jaar. Dit geldt alleen voor verliezen die in 2019 of later ontstaan. Verliezen die in 2018 of eerder zijn ontstaan kunnen nog wel 9 jaar worden verrekend. Verliezen die in 2019 of 2020 ontstaan kunnen in een verrekening voorrang krijgen op verliezen uit 2017 en 2018.

Voorstel wijziging tarieven IB

Inkomstenbelasting: Tarief box 1, werk en woning

Het voorstel is om het tariefstelsel in box per 1 januari 2021 aan te passen. De huidige vier schijven zouden dan vervangen worden door een basistarief van 37,05%. Er komt een tariefsopslag van ongeveer 12%-punt naar een totaal tarief van 49,5% voor inkomen boven de € 68.500,-. Als voorschot op deze wijziging worden de tweede en derde schijf per 2019 en 2020 al geleidelijk verlaagd om de verschillen met de eerste schijf te verkleinen.

Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens vanaf 2020

De hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf (vanaf €68.507) wordt al geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2020 gaat dit nog sneller. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning namelijk nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49,5%.
Met de opbrengst van de maatregel wil het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.
De tarieven voor enkele andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, giften en partneralimentatie voor deze inkomens wordt ook vanaf 2020 afgebouwd. Ook deze aftrekposten zijn vanaf 2023 nog maar maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.
Met de opbrengst van deze maatregel wil het kabinet de verlaging van de inkomstenbelasting financieren.

Voorstel KOR aanpassing vanaf 2020

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen volgens het voorstel vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

Het kabinet wil hiermee de Kleine Ondernemers Regelingg (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Voorstel aanpassing BOX 2 tarieven vanaf 2020

Het belastingtarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 gaat het tarief naar 26,90%. Het kabinet compenseert met deze maatregel de lagere winstbelasting voor ondernemers (Vennootschapsbelasting). Dit gaat gelden voor belastingplichtigen met inkomsten uit AB (aanmerkelijk belang). Daar is sprake van als iemand meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. AB wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting.