Voorstel wijziging tarieven IB

Inkomstenbelasting: Tarief box 1, werk en woning

Het voorstel is om het tariefstelsel in box per 1 januari 2021 aan te passen. De huidige vier schijven zouden dan vervangen worden door een basistarief van 37,05%. Er komt een tariefsopslag van ongeveer 12%-punt naar een totaal tarief van 49,5% voor inkomen boven de € 68.500,-. Als voorschot op deze wijziging worden de tweede en derde schijf per 2019 en 2020 al geleidelijk verlaagd om de verschillen met de eerste schijf te verkleinen.

Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens vanaf 2020

De hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf (vanaf €68.507) wordt al geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2020 gaat dit nog sneller. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning namelijk nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49,5%.
Met de opbrengst van de maatregel wil het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.
De tarieven voor enkele andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, giften en partneralimentatie voor deze inkomens wordt ook vanaf 2020 afgebouwd. Ook deze aftrekposten zijn vanaf 2023 nog maar maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.
Met de opbrengst van deze maatregel wil het kabinet de verlaging van de inkomstenbelasting financieren.

Voorstel KOR aanpassing vanaf 2020

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen volgens het voorstel vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

Het kabinet wil hiermee de Kleine Ondernemers Regelingg (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Voorstel aanpassing BOX 2 tarieven vanaf 2020

Het belastingtarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 gaat het tarief naar 26,90%. Het kabinet compenseert met deze maatregel de lagere winstbelasting voor ondernemers (Vennootschapsbelasting). Dit gaat gelden voor belastingplichtigen met inkomsten uit AB (aanmerkelijk belang). Daar is sprake van als iemand meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. AB wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting.