Fiscale maatregelen Corona virus

Eerste fiscale maatregelen in verband met Corona virus.

Mogelijk zult u als ondernemer rekening moeten houden met betalingsproblemen. Uitstel wordt iets eenvoudiger en er komt een speciale MKB-lening. Hiernaast kunnen werknemers gedeeltelijk in de ww.

Uitstel van betaling door Corona virus.

Het gaat om de volgende belastingen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Omzetbelasting

De belastingdienst zal de verzuimboete voor het niet op tijd betalen schrappen of terugdraaien. Maar let op! Dien wel altijd tijdig de aangifte in want de verzuimboete voor het te laat indienen van de aangifte blijft wel van kracht!

Voornaamste vereisten verzoek uitstel van betaling:

  • Schriftelijke onderbouwing
  • Gebruikelijke vereisten blijven(o.a. max 12 maanden en zekerheid) hoewel men enige versoepeling hierin verwacht.

De aanvraag kan via het gebruikelijke formulier https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_betalingsreg_betaling_ondernemers_ov1352o19fol.pdf   Op te sturen naar Belasting dienst Heerlen, (postbus 10, 6400 AC  Heerlen).

Mogelijke acties die u kunt ondernemen:

  • Verzoek vermindering voorlopige aanslag
  • Uitstel aanvragen nog verschuldigde belastingen
  • Indien de situatie erg slecht is kan het slim zijn om een betalingsonmacht te melden. Hiermee voorkomt u een eventuele aansprakelijkheid.
  • Werktijdverkorting aanvragen

Voorwaarden zijn o.a.: er moet sprake zijn van minimaal 2 tot maximaal 24 weken van werkuitval voor minimaal 20% van het personeel. De overheid compenseert in dat geval de verloren uren voor de werknemers.

Garantstelling MKB leningen:

Er wordt momenteel gewerkt aan een regeling voor de MKB ondernemer die in financiële problemen komt. Het kabinet wil garant staan voor de leningen van deze groep ondernemers.  Binnenkort hoopt het kabinet meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Betalingsonmacht:

Als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen, is er sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload. 

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht!

Opsturen: Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen