Belastingplan 2014

In het Belastingplan 2014

 • Het tarief in de eerste schijf in de LB en IB wordt in een aantal stappen aangepast. Met ingang van 1 januari 2014 verandert het tarief van de eerste schijf per saldo niet. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het tarief van de eerste schijf verlaagd met 0,29%-punt en met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 0,06%-punt.
 • Het maximum van de algemene heffingskorting wordt op 1 januari 2014 verhoogd naar € 2.100.
 • De algemene heffingskorting wordt tegelijkertijd voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de LB en IB afgebouwd. In 2014 loopt deze afbouw tot een inkomen aan het einde van de derde tariefschijf. De algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de vierde tariefschijf bedraagt hierdoor in 2014 € 1.363.
 • Het maximum van de arbeidskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd tot € 2.097.
 • De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt in drie jaar afgebouwd, uiteindelijk tot nihil.
 • De afdracht vermindering onderwijs wordt afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling.
 • In de energiebelasting op elektriciteit wordt in de eerste schijf een verlaagd tarief ingevoerd voor kleinschalige, duurzame opwekking van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen.
 • De accijns van diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter.
 • De accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter.
 • De accijns voor alcoholhoudende dranken wordt verhoogd met 5,75%.
 • Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Daarnaast wordt een overgangsregeling ingevoerd voor personen- en bestelauto’s die rijden op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar met een maximum van € 120 onder de voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg .
 • De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verlengd naar € 250.000 en het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%.
 • Het drempelbedrag voor de MIA en Vamil wordt verhoogd naar € 2.500.
 • De eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd, vervalt. Bestaande stamrechten kunnen daardoor, zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken. De stamrechtvrijstelling wordt voor nieuwe stamrechten afgeschaft.
 • De integratieheffing in de BTW wordt afgeschaft.
 • De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt tijdelijk en wel met ingang van 1 oktober 2013 verruimd tot € 100.000. Ook vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.
 • De keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt – met ingang van 1 januari 2015 – vervangen door een nieuwe regeling.
 • In de MRB worden maatregelen opgenomen om MRB te heffen van ingezetenen met een auto met een buitenlands kenteken.
 • De regels voor het herleiden van het toetsingsinkomen na het overlijden van een toeslaggerechtigde worden aangevuld.