Prinsjesdag 2016

Enkele in het oog springende fiscale wijzigingen voor ondernemers:

 • Verlaging tarief vennootschapsbelasting

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 (2018) en naar € 350.000 (2021).

 • Aanpassing Pensioen in Eigen Beheer (PEB) voor DGA

Vanaf 2017 verdwijnt de mogelijkheid voor DGA’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De bestaande pensioenaanspraken kunnen zonder fiscale gevolgen van de (hoge) commerciële waarde worden afgestempeld naar de (lage) fiscale waarde. Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem die aan mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.

Vervolgens kan de DGA in 2017, 2018 en 2019 kiezen om het pensioen af te kopen waarbij er geen revisierente wordt gerekend en hij gebruik kan maken van een (aflopende) korting van bijna 35% op het van toepassing zijnde belastingtarief. Hierdoor betaalt de DGA in 2017 effectief geen 52%, maar 34% (in 2018 en 2019 is dat respectievelijk 39% en 42%). De tweede mogelijkheid is dat het pensioen niet wordt afgekocht, maar op de balans van de BV blijft staan. Het pensioen wordt dan tot de pensioendatum jaarlijks opgerent. Verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Vanaf de pensioendatum wordt jaarlijks uitgekeerd. De uitkeringen zijn belast tegen het dan geldende tabeltarief.

 • Vereenvoudiging teruggaaf btw en milieubelasting oninbare vorderingen

De regelingen voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen worden vereenvoudigd. Nieuw is dat het recht op teruggaaf in ieder geval ontstaat voor zover de vergoeding een jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen en dat de teruggaaf in de btw-aangifte in mindering kan worden gebracht. Ook gaat een nieuwe regeling gelden voor de overdracht van vorderingen. Verder start het kabinet overleg met het bedrijfsleven over mogelijke vereenvoudigingen in de btw-teruggaaf bij faillissement (begin 2017).

 • Vervallen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. Voorgesteld is om ook de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen dan te laten vervallen. De wetswijziging zal op 1 januari 2017 ingaan. In een besluit heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat ervoor kan worden gekozen om de arbeidsverhouding van een commissaris met ingang van 1 mei 2016 al niet meer aan te merken als een fictieve dienstbetrekking.

 • Aanpassing gebruikelijkloon-regeling

Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit komt neer op ongeveer € 20.000 Het gebruikelijkloon in 2016 is € 44.000 Hiermee kan meer vermogen in het bedrijf worden gehouden om doorgroei te vergemakkelijken.

 • Introductie van een subsidieregeling voor business angels

Het kabinet wil een tegemoetkoming geven aan particulieren die investeren in startups. Via een nieuw op te zetten subsidieregeling zal het kabinet een investeringskorting van maximaal 40% geven.

 • Bijtellingspercentages auto van de zaak voor privé gebruik

Per 1 januari 2017 worden enkele fiscale wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de auto:

 • Het algemeen bijtellingpercentage voor nieuwe auto’s – eerste toelating op de weg na 31 december 2016 – wordt met ingang van 2017 verlaagd naar 22%. Dit gaat gelden voor alle auto’s ongeacht de CO2-uitstoot. Voor auto’s van voor 2017 blijft het bijtellingspercentage van 25% gelden.
 • Voor nulemissievoertuigen is er een afzonderlijk bijtellingspercentage van 4% van de catalogusprijs tot 50.000 euro. De grens van 50.000 euro geldt niet voor waterstofauto’s
 • De BPM voor personenauto’s wordt minder afhankelijk van de CO2-uitstoot en de tarieven worden geleidelijk verlaagd.
 • De vaste voet voor reguliere personenauto’s wordt met ingang van 2017 verhoogd van € 175 tot € 350. De vaste voet voor nulemissievoertuigen en plug-in hybridevoertuigen blijft € 0.
 • De huidige vrijstelling voor nulemissievoertuigen blijft gehandhaafd tot en met 2020.
 • Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 g/km worden nog tot en met 2020 gestimuleerd in de MRB.
 • De forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kg voor personenauto’s met een elektrische aandrijving vervalt per 2017 blijft tot en met 2020 wel gelden voor hybride elektrische bestelauto’s
 • De bestaande vrijstelling voor nulemissievoertuigen in de MRB blijft tot en met 2020 gehandhaafd.
 • Met ingang van 2019 komt er een extra dieseltoeslag (fijnstoftoeslag) voordieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km. Deze toeslag is in geval van dieselbestelauto’s alleen van toepassing op voertuigen van 12 jaar en ouder. De opslag bedraagt 15% van de MRB inclusief provinciale opcenten.